IV. Порядок виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

IV. Порядок виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України

IV. Порядок виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України
4.1. Державне повітряне судно виключається з реєстру державних повітряних суден України в разі:
зняття державного повітряного судна з експлуатації (списання, переведення повітряного судна до категорії музейного експоната, макета або тренажера);
реалізації державного повітряного судна;
переведення державного повітряного судна до категорії цивільного повітряного судна;
передачі державного повітряного судна в оренду.
4.2. Перед виключенням державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь повинні бути усунуті розпізнавальні знаки (крім випадків, зазначених в абзаці другому пункту 4.1 цього розділу).
4.3. Підставою для виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України є заява на виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 5) (далі – заява на виключення), подана експлуатуючою організацією до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п’яти днів від дня одержання (підписання) документів, які наведенні в пункті 4.5 цього розділу. Заява на виключення оформляється на окремому аркуші формату А4.
4.4. До заяви на виключення додаються такі документи:
4.4.1. У разі зняття державного повітряного судна з експлуатації:
реєстраційне посвідчення;
сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);
копії документів, що підтверджують зняття державного повітряного судна з експлуатації (акт технічного стану державного повітряного судна, акт приймання-передачі тощо).
4.4.2. У разі реалізації державного повітряного судна:
реєстраційне посвідчення;
сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);
копії наряду та актів приймання-передачі.
Отримання відповідних копій актів приймання-передачі державного повітряного судна покладається на експлуатуючу організацію або центральні органи виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна України.
4.4.3. У разі переведення державного повітряного судна в статус цивільного повітряного судна:
реєстраційне посвідчення;
сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);
копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);
копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.
4.4.4. У разі передачі державного повітряного судна в оренду:
реєстраційне посвідчення;
сертифікат льотної придатності державного повітряного судна (за наявності);
копія наряду на передачу державного повітряного судна (за наявності);
копія договору оренди;
копія акта приймання-передачі державного повітряного судна.
4.5. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України за потреби може вимагати від експлуатуючої організації додаткові документи, окрім зазначених у пункті 4.4 цього розділу, – копії договорів та розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі державного повітряного судна.
4.6. Заява на виключення підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації.
4.7. Заява на виключення подається до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
4.8. Заява на виключення розглядається протягом п’яти робочих днів від дня її одержання Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Якщо відомості, включені до заяви на виключення, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на виключення в такому випадку триває не більше десяти робочих днів від дня одержання документів, яких не вистачало.
4.9. Після прийняття рішення про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України оформляється свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (додаток 6) та дві його копії. Перша копія видається експлуатуючій організації, друга копія залишається на обліку в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Експлуатуючій організації, яка придбала повітряне судно, видається оригінал свідоцтва про виключення на підставі її письмового запиту.
У разі виключення з реєстру державних повітряних суден України державного повітряного судна, знятого з експлуатації, оформляються свідоцтво про виключення, яке видається експлуатуючій організації, та його копія, що залишається на обліку в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
4.10. Отримавши копію Свідоцтва про виключення, експлуатуюча організація, яка передає повітряне судно, робить запис у розділі \”Індивідуальні особливості повітряного судна” формуляра повітряного судна за формою: \”Повітряне судно з реєстру державних повітряних суден України виключено. Свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України № __”. Запис завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.
V. Організація реєстрації державних повітряних суден
5.1. Командири (керівники) експлуатуючих організацій відповідають за реєстрацію, правильність та своєчасність подання до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України встановлених цими Правилами документів.
За організацію робіт з реєстрації державних повітряних суден в експлуатуючих організаціях відповідають заступники командирів частин з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі – ІАС) – начальники озброєння (ІАС)), головні інженери авіаційно-ремонтних підприємств.
5.2. Для безпосереднього ведення обліку державних повітряних суден, організації робіт, пов’язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, в експлуатуючій організації наказом командира (керівника) призначається відповідальний із числа старших інженерів (інженерів) ІАС, заступника начальника льотно-випробувальної станції з озброєння (з ІАС).
Відповідальний за ведення обліку державних повітряних суден, організацію робіт, пов’язаних з отриманням реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, зобов’язаний:
вести номерний облік державних повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України, реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення;
організовувати своєчасне внесення записів щодо присвоєння реєстраційних номерів та виключення з реєстру державних повітряних суден України у формуляри державних повітряних суден;
оформляти необхідні документи для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення;
організовувати зберігання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення.
5.3. Заступник командира експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) – начальник озброєння (ІАС), головний інженер авіаційно-ремонтного підприємства зобов’язані:
організовувати своєчасне оформлення документів, необхідних для отримання реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення, у точній відповідності з їх фактичним станом;
контролювати правильність оформлення документів та їх відповідність усім вказаним характеристикам;
організовувати ведення номерного обліку повітряних суден, занесених до реєстру державних повітряних суден України;
не допускати до польотів повітряні судна, які не занесені до реєстру державних повітряних суден України.
5.4. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України відповідає за своєчасність розгляду документів для отримання реєстраційних посвідчень і свідоцтв про виключення та правильність їх оформлення.
VI. Вимоги до оформлення та зберігання документації
6.1. Документи, які надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України та цим Правилам.
6.2. Уся документація підлягає обов’язковій реєстрації. Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням.
6.3. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або копій.
6.4. В експлуатуючій організації облік реєстраційних посвідчень здійснюється в Книзі обліку.
6.5. Оригінал реєстраційного посвідчення та копія свідоцтва про виключення зберігаються в окремих справах у відділі ІАС (льотно-випробувальної станції) експлуатуючої організації. Оригінал реєстраційного посвідчення державного повітряного судна транспортної та спеціальної категорій зберігається на борту державного повітряного судна.
6.6. Копії реєстраційних посвідчень та свідоцтв про виключення зберігаються в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
6.7. Документи, що надійшли до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, формуються у справи та зберігаються в місцях, які забезпечують їх цілісність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code