ПРАВИЛА надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України

ПРАВИЛА надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державіаслужби, 
                                      Міністерства оборони України 
                                      28.11.2005  N 897/703 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      28 грудня 2005 р. 
                                      за N 1572/11852 
 
                             ПРАВИЛА 
                  надання експлуатантам дозволів 
             на виліт з аеропортів України та приліт 
                      до аеропортів України 
    { У тексті Правил і додатках до них слова \”Державна служба 
      України  з  нагляду  за  забезпеченням  безпеки авіації\” 
      та \”Державіаслужба\” в усіх відмінках замінено відповідно 
      словами   \”Державна   авіаційна   служба   України\”   та 
      \”Державіаслужба  України\” у відповідних відмінках згідно 
      з   Наказом  Міністерства   інфраструктури   N   342/546 
      ( z1101-11 ) від 02.09.2011 } 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Ці Правила поширюються на юридичних,  незалежно від форм 
власності та відомчої належності,  і  фізичних  осіб,  які  беруть 
участь   у  плануванні,  забезпеченні  та  виконанні  міжнародних, 
внутрішніх та транзитних польотів в Україні та інших державах. 
     1.2. Правила встановлюють порядок отримання дозволів на виліт 
з  аеропортів України та приліт до аеропортів України ПС,  порядок 
контролю    Державної    авіаційної   служби   України   (далі   – 
Державіаслужба   України)  за  виконанням  вимог  українськими  та 
іноземними  експлуатантами  наданих  дозволів  під  час здійснення 
міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів. 
     1.3. Правила   використовуються  українськими  та  іноземними 
експлуатантами для отримання дозволів  на  виконання  міжнародних, 
внутрішніх  та  транзитних польотів у повітряному просторі України 
та  в  міжнародному  повітряному  просторі,   що   перебуває   під 
відповідальністю України. 
 
     { Пункт 1.4 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства 
інфраструктури N 342/546 ( z1101-11 ) від 02.09.2011 } 
 
     1.4. Терміни
     У цих Правилах терміни мають таке значення:
     аеропорт – підприємство, що здійснює послуги в обслуговуванні 
пасажирів, багажу, вантажу та пошти, забезпечує виконання польотів 
і  обслуговування  ПС  (далі  –  ПС)  та  має  у  своєму  складі і 
використовує для даних потреб аеродром,  аеровокзал,  інші наземні 
споруди, відповідне обладнання та підготовлений персонал;
     аеропорт міжнародний – аеропорт,  виділений для приймання  та 
відправлення  ПС,  які  виконують  міжнародні  польоти  та у якому 
здійснюється митний, прикордонний, санітарно-карантинний контроль, 
контроль на авіаційну безпеку та інші види обов\’язкового контролю;
     аеропорт внутрішній – аеропорт, який призначений державою для 
обслуговування  ПС,  що  виконують  рейси на території тільки цієї 
держави;
     аеропорт відправлення – аеропорт,  з якого згідно з договором 
про  повітряне  перевезення  починається   перевезення   пасажира, 
багажу, вантажу або пошти;
     аеропорт призначення – аеропорт,  у якому згідно з  договором 
про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, 
багажу, вантажу або пошти;
     аеропорт проміжний  –  аеропорт,  у  якому згідно з розкладом 
рейсу передбачена транзитна посадка ПС;
     аеродром –  визначена  ділянка  земної  або  водної  поверхні 
(включаючи будь-які будівлі,  споруди та  обладнання),  призначена 
повністю або частково для прибуття, відправлення, руху, стоянки та 
обслуговування ПС.  Якщо  поняття  \”аеродром\”  використовується  в 
положеннях,  що  стосуються  плану  польотів і порядку сполучення, 
воно включає також місця,  які можуть використовуватися літальними 
апаратами певних видів, наприклад, вертольотами або аеростатами;
     альтернативний маршрут  –  маршрут,  який  відрізняється  від 
основного, якому надано перевагу і який розташований в межах точок 
вильоту та призначення. Вибирається експлуатантами в тих випадках, 
коли маршрут, який є основним, неможливо використовувати;
     внутрішнє повітряне   сполучення   –    будь-яке    повітряне 
сполучення, яке здійснюється цілком у межах території держави;
     добовий план  польотів  аеропорту  –  план   польотів,   який 
складається   в  авіапідприємствах  напередодні  дня  польотів  на 
підставі розкладу руху ПС,  добових планів польотів  авіакомпаній, 
що  базуються в цьому аеропорту,  планів польотів та замовлень для 
виконання авіаційних робіт у народному господарстві;
     добовий план  польотів  авіакомпанії  –  план польотів,  який 
складається напередодні дня польотів на підставі  планів  польотів 
ПС власного парку,  у тому числі ПС, які виконують польоти в інших 
державах;
     дозвіл на    приліт/виліт    в    (з)   Україну   –   надання 
Державіаслужбою    України   (Генеральним   штабом   ЗС   України) 
експлуатанту права на приліт/виліт в (з) аеропорти України. Дозвіл 
містить  умовну  літерно-цифрову  абревіатуру,  у  якій  закладена 
інформація  про  орган,  яким  надано дозвіл на виконання польоту, 
дату надання дозволу та порядковий номер дозволу;
     комерційні права  –  права здійснювати перевезення пасажирів, 
вантажу та  пошти  при  міжнародних  польотах,  які  надаються  за 
двосторонньою  міжурядовою  угодою про повітряне сполучення або за 
іншою письмовою домовленістю на рівні авіаційних властей;
     користувач повітряного простору – юридична або фізична особа, 
яка має право  провадити  діяльність,  пов\’язану  з  використанням 
повітряного простору;
     маршрут польоту – ділянка польоту від закінчення етапу зльоту 
та  початкового набору висоти до початку етапу заходу на посадку і 
посадки;
     міжнародний політ  –  політ,  що  складається  з  одного  або 
декількох міжнародних етапів польоту;
     міжнародний етап   польоту   –  етап  польоту  з  одним/обома 
кінцевими пунктами,  що розташовані на території держави, яка не є 
державою   реєстрації  даної  авіакомпанії.  Технічні  зупинки  не 
враховуються під час класифікації етапів польоту;
     міжнародна повітряна   лінія   –  умовна  лінія,  що  зв\’язує 
погоджені  авіаційними  адміністраціями  початковий  та   кінцевий 
пункти,  між  якими  здійснюється  регулярне  міжнародне повітряне 
сполучення.  У  двосторонніх  угодах  про   повітряне   сполучення 
міжнародна повітряна лінія має назву \”договірна лінія\”;
     міжнародне повітряне перевезення – перевезення, коли аеропорт 
відправлення  та  аеропорт  призначення  розташовані  на території 
різних держав або на території однієї  держави,  якщо  передбачена 
зупинка на території іншої держави;
     небезпечний вантаж –  речовини,  матеріали,  вироби,  відходи 
виробничої  та  іншої  діяльності,  які  внаслідок  притаманних їм 
властивостей  за  наявності  певних  факторів   можуть   під   час 
перевезення   спричинити   вибух,  пожежу,  пошкодження  технічних 
засобів,  пристроїв,   споруд   та   інших   об\’єктів,   заподіяти 
матеріальні  збитки  та  шкоду  довкіллю,  а  також  призвести  до 
загибелі,  травмування,  отруєння   людей,   тварин   і   які   за 
міжнародними  договорами,  згода  на  обов\’язковість  яких  надана 
Верховною  Радою  України,  або  за  результатами  випробувань   в 
установленому  порядку  залежно  від ступеня їх впливу на довкілля 
або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин;
     номер за  списком  ООН  –  чотиризначний номер для визначення 
речовин  чи  конкретної  групи   речовин,   присвоєний   комітетом 
експертів  Організації  Об\’єднаних Націй з перевезення небезпечних 
вантажів;
     повітряна лінія    –    визначений    та   сертифікований   в 
установленому порядку маршрут польотів  між  погодженими  пунктами 
для здійснення повітряних перевезень;
     політ з   комерційною   метою   –   політ,   що   виконується 
експлуатантом за винагороду або виконання договору найму, фрахту;
     політ з некомерційною метою – політ,  який  не  підпадає  під 
ознаку \”політ з комерційною метою\”;
     приватний політ – політ,  що  виконується  експлуатантом  або 
власником ПС з приватною метою;
     рейс – політ ПС  (за  розкладом  або  поза  розкладом),  який 
виконується  в одному напрямку від початкового до кінцевого пункту 
маршруту;
     рейс регулярний   –  рейс,  що  входить  до  серії  польотів, 
пов\’язаних із  перевезеннями  пасажирів,  вантажу  та  пошти,  які 
доступні  для  загального  платного  користування  та  виконуються 
згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між  одними  й  тими 
самими   двома  чи  більше  пунктами,  незалежно  від  комерційної 
завантаженості.  До  регулярних  рейсів  належать  затверджені   в 
розкладі  додаткові  рейси  цієї серії,  які виконуються цим самим 
експлуатантом;
     рейс додатковий – рейс,  що виконується поза розкладом за тим 
самим маршрутом, що й регулярний;
     рейс нерегулярний  (поза розкладом) – рейс,  який не підпадає 
під визначення регулярного рейсу;
     розклад руху  виконання  регулярних  польотів – звід офіційно 
затверджених  регулярних   рейсів,   пов\’язаних   з   перевезенням 
пасажирів,  вантажу,  пошти,  між  одними  й  тими самими двома чи 
більше пунктами;
     сертифікат  експлуатанта – юридичний документ,  який свідчить 
про  те,  що  експлуатант  відповідає  вимогам Повітряного кодексу 
України (   3393-17   ),   Правил   сертифікації    експлуатантів, 
затверджених   наказом  Державної  служби  України  з  нагляду  за 
забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 N 684 (  z1545-05  ), 
зареєстрованих в   Міністерстві   юстиції  України  22.12.2005  за 
N 1545/11825, або Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють 
експлуатацію   цивільних   повітряних   суден  (літаків)  з  метою 
виконання комерційних транспортних перевезень  згідно  з  вимогами 
OPS  1,  затверджених  наказом  Міністерства транспорту та зв\’язку 
України від 05.07.2010  N  430  (  z0558-10  ),  зареєстрованих  в 
Міністерстві   юстиції  України  22.07.2010  за  N  558/17853,  та 
рекомендаціям  Міжнародної організації цивільної авіації; { Термін 
пункту  1.4  глави 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури 
N 342/546 ( z1101-11 ) від 02.09.2011 }
     слот –     призначений     період     часу     (вікна)    для 
прибуття/відправлення  ПС  до  (із)  аеропорту  посадки  або   для 
прольоту через відповідну точку в повітряному просторі;
     терміновий політ – політ,  планування  якого  здійснюється  в 
день   (дату)   його   виконання.   Виконання   польоту  викликано 
необхідністю    надання    допомоги     під     час     проведення 
пошуково-рятувальних  робіт,  у  разі стихійного лиха,  ліквідації 
наслідків аварій,  надання медичної допомоги, виконання термінових 
завдань вищих органів влади та за інших обставин;
     транзитний політ  –  політ  ПС,  яке   перетинає   повітряний 
державний  кордон  України  без посадки в аеропортах України або з 
технічною посадкою;
     технічна посадка   (зупинка)   –   посадка   (зупинка)  ПС  з 
некомерційною метою      (без      висадки/посадки      пасажирів, 
завантаження/вивантаження  пошти та вантажу),  з метою заправки ПС 
паливом та/або заміни членів екіпажу даного ПС.  Технічна  посадка 
також   може   здійснюватися   в  деяких  випадках  для  виконання 
національних вимог до входу в  повітряний  простір  України  перед 
продовженням  польоту  ПС  до  пункту  перевезення (призначення) в 
Україні;
     товари військового призначення в сукупності чи окремо – це:
     вироби військового  призначення  –   озброєння,   боєприпаси, 
військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для 
їх  виробництва,  вибухові  речовини,   а   також   матеріали   та 
обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або 
використання зазначених виробів;
     послуги військового призначення – надання іноземним юридичним 
чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі 
посередницьких  (брокерських),  у сфері розроблення,  виробництва, 
будівництва,   складання,   випробування,   ремонту,    технічного 
обслуговування,     модифікації,    модернізації,    експлуатації, 
управління,   демілітаризації,   знищення,   збуту,    зберігання, 
виявлення,  ідентифікації,  придбання  або використання виробів чи 
технологій військового призначення,  а  також  надання  зазначеним 
юридичним   особам  іноземної  держави  чи  її  представникам  або 
іноземцям послуг з фінансування таких робіт;
     технології військового  призначення – спеціальна інформація в 
будь-якій  формі  (за  винятком   загальнодоступної   інформації), 
необхідна  для  розроблення,  виробництва або використання виробів 
військового призначення та надання послуг військового призначення. 
Ця   інформація  може  надаватися  у  формі  технічних  даних  або 
технічної допомоги;
     технічні дані – проекти,  плани,  креслення, схеми, діаграми, 
моделі,  формули,  специфікації, програмне забезпечення, посібники 
та  інструкції,  розміщені  на  папері  або інших,  у тому числі й 
електронних, носіях інформації;
     товари подвійного   використання   –   окремі  види  виробів, 
обладнання,  матеріалів,  програмного забезпечення  і  технологій, 
спеціально  не  призначені  для військового використання,  а також 
роботи  і  послуги,  пов\’язані  з  ними,  які,   крім   цивільного 
призначення,    можуть   бути   використані   у   військових   або 
терористичних цілях чи для розроблення,  виробництва, використання 
товарів військового призначення,  зброї масового знищення, засобів 
доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв,  у  тому 
числі   окремі   види   ядерних   матеріалів,   хімічних  речовин, 
бактеріологічних, біологічних  та  токсичних  препаратів,  перелік 
яких визначається Кабінетом Міністрів України;
     товари, що стосуються ядерної діяльності – ядерні  матеріали, 
радіоактивні    джерела   іонізуючого   випромінювання,   ізотопна 
продукція та радіоактивні відходи;
     чартерні (нерегулярні)  повітряні  перевезення – перевезення, 
що виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування  ПС),  за 
яким одна сторона (фрахтівник) зобов\’язується надати іншій стороні 
(фрахтувальнику)  за  плату  всю  місткість  одного   чи   кількох 
повітряних  суден  на  один  або  кілька  рейсів  для  повітряного 
перевезення пасажирів,  багажу, вантажу або з іншою метою, якщо це 
не  суперечить  чинному  законодавству України.  Роздрібний продаж 
квитків на чартерні перевезення не дозволяється;
     експлуатант – фізична чи юридична особа,  що експлуатує ПС чи 
пропонує свої послуги в цій галузі. 
     1.5. Скорочення
     У цих Правилах використовуються такі скорочення: 
 АІП                  – збірник аеронавігаційної інформації; 
 АНО                  – аеронавігаційне обслуговування; 
 АФТН                 – авіаційний фіксований електрозв\’язок; 
 ВПК ПП ГКЦ ЗСУ       – відділ планування та контролю повітряних 
                      перевезень Головного командного центру 
                      Збройних Сил України; 
 ВДСА                 -виробнично-диспетчерська служба 
                      авіакомпанії; 
 ВДСП                 – виробничо-диспетчерська служба 
                      підприємства; 
 ВООВП                – відділ організації особливо важливих 
                      перевезень департаменту планування та 
                      забезпечення польотів Державіаслужби 
                      України; 
 ВКП                  – відділ координації польотів департаменту 
                      планування та забезпечення польотів; 
 ВП КППС              – відділ планування та контролю за 
                      польотами ПС у повітряному просторі України 
                      департаменту планування та забезпечення 
                      польотів; 
 ДАПЛ                 – департамент авіаційних перевезень та 
                      ліцензування; 
 ДЛА (DLA)            – затримка часу вильоту; 
 ДКС МЗС              – Департамент Консульської служби 
                      Міністерства закордонних справ України; 
 Державіаслужба       – Державна авіаційна служба України; 
 України 
 Держекспортконтроль  – Державна служба експортного контролю; 
 ДПЗП                 – департамент планування та забезпечення 
                      польотів; 
 ДСА (ОСС)            – диспетчерська служба авіакомпанії 
                      (Operations Control Center – центр контролю 
                      за виконанням та забезпеченням польотів); 
 ІКАО (ICAO)          – Міжнародна організація цивільної авіації; 
 ОПР                  – обслуговування повітряного руху; 
 ПК (PK)              – підконтрольний рейс; 
 ПВП                  – правила візуальних польотів; 
 ПСЗСУ                – Повітряні Сили Збройних Сил України; 
 РПІ (FIR)            – район польотної інформації; 
 РМК (RMK)            – додаткова інформація; 
 РПЛ (RPL)            – повторювальний план польотів; 
 РДЦ                  – районний диспетчерський центр; 
 СЕП                  – спеціальні експлуатаційні положення; 
 УКРАЕРОРУХ           – Державне підприємство обслуговування 
                      повітряного руху України; 
 УКРАЕРОЦЕНТР         – Український центр планування використання 
                      повітряного простору України і регулювання 
                      повітряного руху; 
 УТЦ (UTC)            – координований всесвітній час; 
 ФПЛ (FPL)            – поданий план польоту; 
 ЦНЛ (CNL)            – скасування плану польоту; 
 ЦДА                  – центральна диспетчерська аеропорту; 
 IFPS Євроконтролю    – Інтегрована система первинної обробки 
                      планів польотів Євроконтролю; 
 SITA                 – Міжнародне товариство електрозв\’язку 
                      авіакомпаній (Airline Telecommunications 
                      and Information Services). 
     1.6. Користувачам  повітряного  простору  України,  які мають 
заборгованість за надане аеронавігаційне обслуговування, може бути 
відмовлено  в наданні дозволу на використання повітряного простору 
РПІ України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code