Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті

Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті

 Р о з д і л III 
            БЕЗПЕКА РУХУ, ОХОРОНА ВАНТАЖІВ ТА ОБ\’ЄКТІВ 
   НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ В УМОВАХ 
                      НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН 
     Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті 
     Залізниці та підприємства залізничного транспорту  загального 
користування  забезпечують безпеку життя і здоров\’я громадян,  які 
користуються його послугами, а також безпеку руху поїздів, охорону 
навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством 
України.
     Безпека руху  поїздів  –  комплекс організаційних і технічних 
заходів,  спрямованих  на  забезпечення  безаварійної  роботи   та 
утримання   в  постійній  справності  залізничних  споруд,  колій, 
рухомого складу, обладнання, механізмів і пристроїв.
     Розміщення об\’єктів,  пов\’язаних з виробництвом, зберіганням, 
навантаженням,  транспортуванням   і   розвантаженням   вибухових, 
легкозаймистих,  радіоактивних  речовин і матеріалів,  отруйних та 
сильнодіючих   хімічних   речовин,    визначається    відповідними 
будівельними та санітарними нормами і правилами стосовно об\’єктів, 
розташованих  на   землях   залізничного   транспорту   загального 
користування.  Місця  перетину  залізничних  колій трубопроводами, 
лініями зв\’язку і  електропередач,  іншими  комунікаціями  повинні 
погоджуватися з Укрзалізницею.
     Рухомий склад,  обладнання  та  інші  технічні  засоби,   які 
постачаються залізничному транспорту,  повинні відповідати вимогам 
безпеки руху,  схоронності вантажів,  охорони  праці,  екологічної 
безпеки і мати відповідний сертифікат.
     Державний нагляд за безпекою  руху  поїздів  на  залізничному 
транспорті України здійснюють центральний орган виконавчої влади в 
галузі  транспорту, Укрзалізниця та їх органи на місцях у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 12. Охорона  вантажів   та  об\’єктів  на  залізничному 
                транспорті 
     Залізниці та підприємства залізничного транспорту  загального 
користування   забезпечують   збереження   вантажів,   багажу   та 
вантажобагажу на  шляху  слідування  та  на  залізничних  станціях 
згідно з чинним законодавством України.
     Охорона вантажів і об\’єктів залізничного  транспорту,  нагляд 
за   дотриманням  вимог  пожежної  безпеки,  ліквідація  пожеж  на 
залізничному транспорті загального користування, розгляд справ про 
адміністративні   правопорушення   і  накладення  адміністративних 
стягнень здійснюються відомчою воєнізованою охороною Укрзалізниці, 
працівники  якої  під  час  виконання  службових  обов\’язків мають 
права,  які передбачені Положенням про відомчу воєнізовану охорону 
Укрзалізниці   та  чинним  законодавством  України,  застосовувати 
вогнепальну  зброю  та спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, 
засоби  зв\’язування,  сльозоточиві речовини) у випадках і порядку, 
передбачених  чинним  законодавством  України,  а  також  гарантії 
правового та соціального захисту.
{  Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2742-VI ( 2742-17 ) від 02.12.2010 }
     Положення   (   7-94-п  )  про  відомчу  воєнізовану  охорону 
Укрзалізниці затверджує Кабінет Міністрів України.
     Охорона захисних  лісонасаджень здійснюється відомчою лісовою 
охороною  дистанцій  захисних  лісонасаджень,  положення  про  яку 
затверджує Укрзалізниця. 
     Стаття 13. Організація   роботи   залізничного  транспорту  в 
                умовах надзвичайних обставин 
     Організація роботи  залізниць  та  підприємств   залізничного 
транспорту  загального користування в умовах надзвичайних обставин 
здійснюється згідно з чинним законодавством України.
     Укрзалізниця має   право  запроваджувати,  за  погодженням  з 
центральним   органом   виконавчої   влади  в  галузі  транспорту, 
тимчасові  обмеження  щодо  перевезень  в  окремі  райони  під час 
стихійного лиха, виникнення інших надзвичайних обставин, скупчення 
нерозвантажених транспортних засобів у пунктах призначення. 
     Стаття 14. Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту 
     Мобілізаційна підготовка  залізничного  транспорту загального 
користування є важливим державним завданням щодо зміцнення безпеки 
держави  і  здійснюється в мирний час з метою завчасної підготовки 
для забезпечення потреб Збройних Сил України та  інших  військових 
формувань,  невідкладних   потреб   суспільного   виробництва   та 
населення у перевезеннях в особливий період.
     Фінансування заходів     щодо    мобілізаційної    підготовки 
залізничного транспорту  загального  користування  здійснюється  в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     Управління мобілізаційною підготовкою та  цивільною  обороною 
на  залізничному  транспорті  загального користування здійснюється 
Укрзалізницею.
     Відповідальність за належний стан мобілізаційної підготовки і 
цивільної оборони на підприємствах,  в установах  та  організаціях 
залізничного   транспорту   загального   користування   несуть  їх 
керівники. 
                          Р о з д і л IV 
            ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІВНИКІВ 
                     ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
     Стаття 15. Трудові   відносини    працівників    залізничного 
                транспорту 
     Трудові відносини    працівників    залізничного   транспорту 
загального користування регулюються на  підставі  Кодексу  законів 
про   працю   України   (  322-08  ),  Положення  \”Про  дисципліну 
працівників залізничного транспорту України\” ( 55-93-п  ),  іншими 
актами законодавства України про працю.
     Особливості умов   праці,  соціально-побутового  і  житлового 
забезпечення,  режиму робочого часу  та  часу  відпочинку  окремих 
категорій    працівників    залізничного   транспорту   загального 
користування,  робота  яких  безпосередньо   пов\’язана   з   рухом 
поїздів,   встановлюються   Укрзалізницею    згідно    з    чинним 
законодавством України за погодженням з галузевими профспілками.
     Працівники залізничного транспорту  загального  користування, 
які здійснюють  обслуговування  пасажирів,  працевлаштовуються  на 
підприємства  пасажирського  залізничного  транспорту   загального 
користування за контрактною  формою  трудового  договору.  Перелік 
категорій     працівників     залізничного     транспорту,     які 
працевлаштовуються   за   контрактною  формою  трудового  договору 
( 764-97-п ), затверджується Кабінетом Міністрів України.
     Створення  робочих  місць  для   працевлаштування   інвалідів 
проводиться   підприємствами   та    організаціями    залізничного 
транспорту загального користування в  розмірі  чотирьох  відсотків 
від числа працівників, зайнятих на підсобно-допоміжних роботах. 
     Стаття 16. Соціальний    захист    працівників   залізничного 
                транспорту 
     Соціальний захист    працівників    залізничного   транспорту 
загального  користування  здійснюється  у  встановленому   порядку 
згідно з чинним законодавством України.
     Працівники залізничного транспорту загального користування та 
члени їх  сімей  (утриманці)  користуються  правом  на  безплатний 
проїзд  залізничним  транспортом.  Порядок та умови надання цих та 
інших   пільг   встановлюються   Кабінетом   Міністрів    України, 
колективними договорами та угодами.
     За   працівниками   підприємств,   установ   та   організацій 
залізничного  транспорту   загального   користування,   які   були 
переведені  на  іншу  роботу  в  цій  галузі  або  в  інші  галузі 
внаслідок  трудового  каліцтва  чи  професійного  захворювання або 
якщо  вони  вийшли  на  пенсію  по  інвалідності  чи   за   віком, 
зберігаються право на безплатний  проїзд  залізничним  транспортом 
та інші пільги, які встановлені законодавчими актами  України  для 
працівників залізничного транспорту,  колективними  договорами  та 
угодами.
     Працівникам залізничного транспорту загального  користування, 
які   відповідно   до  чинного  законодавства  України  потребують 
поліпшення  житлових  умов,  на   індивідуальне   і   кооперативне 
будівництво  або  придбання  житла підприємствами та організаціями 
залізничного транспорту загального  користування  може  надаватися 
безвідсотковий кредит на термін до 20 років за рахунок відповідних 
власних  коштів  підприємств  залізничного  транспорту  загального 
користування.
     Залізничники  та  члени їх сімей користуються у встановленому 
порядку  безплатним  медичним обслуговуванням у відомчих установах 
охорони  здоров\’я. Це право зберігається за ними і після виходу на 
пенсію.
     Пенсійне  забезпечення  працівників  залізничного  транспорту 
загального    користування    здійснюється    згідно    з   чинним 
законодавством України.
     Укрзалізниця  має  право за рахунок власних коштів створювати 
недержавний  пенсійний  фонд та виплачувати залізничникам галузеву 
пенсію на підставі чинного законодавства України. 
     Стаття 17. Дисципліна,  вирішення колективних трудових спорів 
                (конфліктів)    на    підприємствах   залізничного 
                транспорту 
     Дисципліна  працівників  залізничного  транспорту  загального 
користування  регулюється   чинним   законодавством   України   та 
Положенням \”Про  дисципліну  працівників  залізничного  транспорту 
України\” ( 55-93-п ).
     Колективні трудові   спори   з   питань    впровадження    на 
підприємствах   залізничного  транспорту  загального  користування 
нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці і побуту, 
укладання  та  виконання  колективних  договорів та інших угод між 
власником або уповноваженим органом  управління  підприємством  та 
трудовим   колективом   (колективом  підрозділу)  або  профспілкою 
вирішуються  в  порядку,   передбаченому   чинним   законодавством 
України. 
                          Р о з д і л V 
          ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
     ЗВ\’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 
     Стаття 18. Транспортне   забезпечення  зовнішньоекономічних 
                зв\’язків України 
     Укрзалізниця, залізниці та  інші  підприємства,  установи  та 
організації залізничного транспорту загального користування можуть 
виступати   як   суб\’єкти   зовнішньоекономічної   діяльності    і 
здійснювати  її  на  підставі  чинного  законодавства  України  та 
міжнародних договорів України.
     Для забезпечення    зовнішньоекономічних   зв\’язків   України 
залізниці   здійснюють   міжнародні    перевезення    у    прямому 
залізничному,   прямому   змішаному   та   непрямому  міжнародному 
сполученнях.
     Перевезення вантажів   і  пасажирів  у  прямому  і  непрямому 
міжнародному і прямому змішаному  сполученнях  регулюються  чинним 
законодавством України і міжнародними договорами України.
     Залізниці при  міжнародних  перевезеннях   мають   право   на 
відшкодування  витрат,  пов\’язаних з додатковими послугами,  що не 
передбачені міжнародними договорами, за рахунок вантажовідправника 
і вантажоодержувача на основі договорів.
     Суб\’єкти зовнішньоекономічної  діяльності,  які   поставляють 
продукцію  на  експорт  з  перевезеннями  її  залізницями України, 
можуть відраховувати частину валютних коштів залізницям у  рахунок 
провізної плати та на відшкодування витрат на додаткові послуги.
     Обов\’язковому продажу  іноземної  валюти   та   оподаткуванню 
коштів  в  іноземній  валюті,  одержаних залізницями за міжнародні 
перевезення,  підлягають кошти,  що залишилися у  залізниць  після 
відрахувань   іноземним   залізницям,  які  беруть  участь  у  цих 
перевезеннях. 
     Стаття 19. Розвиток     інфраструктури     залізниць     щодо 
                транспортного   забезпечення  зовнішньоекономічної 
                діяльності України 
     Залізниці повинні   здійснювати    розвиток    інфраструктури 
транспортного    забезпечення    зовнішньоекономічної   діяльності 
України,    підвищувати   пропускну   і   переробну   спроможність 
прикордонних   передаточних   пунктів,   приводити  парк  рухомого 
складу і контейнерів,  що виходять на іноземну  мережу  залізниць, 
у відповідність з міжнародними стандартами і вимогами. 
     Стаття 20. Міжнародне  співробітництво  у галузі залізничного 
                транспорту 
     Здійснення співробітництва   з   організаціями   залізничного 
транспорту іноземних держав, правовий захист з питань залізничного 
транспорту  України  та   представництво   інтересів   України   у 
відповідних   міжнародних   організаціях  залізничного  транспорту 
загального користування покладаються на Укрзалізницю. 
     Стаття 21. Взаємовідносини      підприємств      залізничного 
                транспорту   з  власниками  залізничних  під\’їзних 
                колій 
     Відносини підприємств залізничного  транспорту  з  власниками 
залізничних  під\’їзних  колій,  порядок  і  умови експлуатації цих 
колій,  обігу рухомого складу,  що  не  належить  до  залізничного 
транспорту    загального   користування,   визначаються   Статутом 
залізниць України та укладеними на його основі договорами.
     Власники   залізничних    під\’їзних    колій,    споруд    та 
устаткування,  вантажно-розвантажувальних   комплексів,   які   не 
належать до залізничного  транспорту  загального  користування  за 
своїми  пропускними  і  вантажопереробними  можливостями,  повинні 
забезпечувати  необхідні   обсяги   перевезень,   навантаження   і 
розвантаження транспортних засобів,  їх  зберігання  та  ефективне 
використання.
     Власники залізничних під\’їзних колій здійснюють їх  утримання 
на   рівні,  що  забезпечує  безпеку  виконання  робіт,  ефективне 
використання  рухомого  складу,  збереження  вагонного  парку   та 
вантажу, який перевозиться.
     Розвиток існуючих і будівництво  нових  станцій  залізниць  у 
зв\’язку   з   будівництвом   або  реконструкцією  під\’їзних  колій 
проводяться власниками цих колій за свій рахунок. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code