Category Транспортное право

ІНСТРУКЦІЯ про порядок реєстрації ліній закордонного плавання

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      транспорту України 
                                      31.05.2000  N 276 
                                      (у редакції наказу 
                                      Міністерства транспорту 
                                      та зв\’язку України 
                                      29.01.2010 N 46 
                                      ( z0155-10 ) 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      13 червня 2000 р. 
                                      за N 350/4571 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
        про порядок реєстрації ліній закордонного плавання 
  { У тексті Інструкції слова \”Державна адміністрація морського 
    і річкового транспорту\” у всіх відмінках  замінено  словами 
    \”Державна  інспекція  України  з   безпеки  на морському та 
    річковому транспорті\” у відповідних відмінках; 
    У тексті Інструкції та додатку до неї слово \”Укрморрічфлот\” 
    у  всіх  відмінках  замінено  словом \”Укрморрічінспекція\” у 
    відповідних   відмінках   згідно  з   Наказом  Міністерства 
    інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Ця  Інструкція  розроблена  відповідно  до Положення про 
портові збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від  12.10.2000  N  1544  (  1544-2000-п ) (далі – Положення),  та 
Зборів і  плати  за  послуги,  що  надаються  суднам  закордонного 
плавання   у   морських   портах   України,  затверджених  наказом 
Міністерства транспорту України від 27.06.96 N 214  (  z0374-96  ) 
(у редакції  наказу Міністерства транспорту України від 15.12.2000 
N 711) ( z0005-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
24.07.96 за N 374/1399 (далі – Збори і плата),  і визначає порядок 
реєстрації,  функціонування, припинення дії та контролю за роботою 
ліній закордонного плавання для українських та іноземних суден. 
     1.2. У  цій  Інструкції наведені нижче терміни застосовуються 
для ліній закордонного плавання і вживаються в такому значенні:
     агент –  зареєстрована  на  території України юридична особа, 
яка діє на території порту або поза його територією  як  постійний 
представник оператора лінійних перевезень;
     заміна судна – заміна оператором лінійних  перевезень  судна, 
передбаченого  лінійним  розкладом,  на  інше судно (субститут) за 
згодою відправника або фрахтувальника;
     лінійне судно  –  судно,  робота  якого на судноплавній лінії 
передбачена лінійним розкладом;
     лінійний рейс – рух судна за розкладом судноплавної лінії;
     лінійний розклад – періодичність заходження лінійних суден до 
обов\’язкових портів України та умови виконання лінійного рейсу;
     лінія закордонного плавання (судноплавна лінія)  –  регулярне 
морське  сполучення  між  визначеними  портами  двох або декількох 
країн, яке здійснюється за лінійним розкладом визначеними суднами;
     обов\’язкові порти   заходження  –  порти,  які  оголошені  та 
внесені до лінійного розкладу оператором лінійних перевезень;
     оператор лінійних  перевезень  – судновласник або фрахтівник, 
який організовує і керує роботою судноплавної лінії;
     тип судна   (для  вимог  лінійного  судноплавства)  –  ознака 
сукупності техніко-експлуатаційних характеристик (головні  розміри 
судна, спеціалізація, дедвейт) групи суден;
     факультативний порт – порт, розташований у напрямку лінійного 
рейсу,  але  не  внесений до розкладу лінії,  заходження лінійного 
судна до якого обумовлюється  договором  (згодою)  між  оператором 
лінійних перевезень та вантажовласником. 
     1.3. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:
     визначення обов\’язкових   і   факультативних   іноземних   та 
українських портів заходження;
     закріплення для   роботи   на    лінії    визначених    суден 
(субститутів);
     установлення періодичності  заходження  закріплених  суден  в 
українські порти;
     реєстрація  лінії  Державною  інспекцією України з безпеки на 
морському   та   річковому   транспорті   за  поданням  начальника 
українського обов\’язкового порту заходження (морського порту). 
     1.4.  Укрморрічінспекція реєструє лінії закордонного плавання 
після  здійснення  другого  суднозаходження за умови відповідності 
цих   суднозаходжень  вимогам,  викладеним  в  абзацах  другому  – 
четвертому пункту 1.3 та пунктах 2.1-2.3 цієї Інструкції. 
       II. Умови функціонування ліній закордонного плавання 
     2.1. Під час виконання лінійного рейсу судно повинно заходити 
до обов\’язкових українських та іноземних портів заходження  згідно 
з визначеним, оголошеним і погодженим з портами лінійним розкладом 
руху судна. 
     2.2. До лінійних рейсів належить морське регулярне сполучення 
для  забезпечення  перевезень  вантажів з періодичністю заходження 
суден до обов\’язкового українського порту не рідше одного разу  на 
місяць. 
     2.3. Суднами,  які  виконують  лінійний  розклад,  вважаються 
судна,  що прийшли в порт у терміни,  оголошені в розкладі,  або в 
проміжок часу,  який заздалегідь обумовлений в угоді між портом та 
оператором  лінійних  перевезень  про  роботу  лінії  закордонного 
плавання.  Лінійний  розклад  погоджується  з  начальниками портів 
заходження,  затверджується  оператором  лінійних   перевезень   і 
доводиться до відома всіх зацікавлених осіб. 
     2.4. Кожний   оператор   лінійних   перевезень   зобов\’язаний 
оприлюднити у засобах масової інформації  та/або  мережі  Інтернет 
розклад лінії закордонного плавання та правила лінійних перевезень 
між портами. 
     2.5. Між  українськими  портами  заходження   та   оператором 
лінійних  перевезень  і його агентом обов\’язково укладається угода 
про роботу лінії закордонного плавання. 
     2.6. Техніко-експлуатаційні  характеристики  судна-субституту 
повинні  бути  близькими  до техніко-експлуатаційних характеристик 
лінійного судна, що замінюється. 
            III. Порядок реєстрації судноплавних ліній 
     3.1. Для  реєстрації  лінії  закордонного  плавання  оператор 
лінійних перевезень подає до Укрморрічінспекції такі документи:
     1) подання  начальника  кожного  обов\’язкового  торговельного 
порту   заходу   України   про   необхідність   реєстрації   лінії 
закордонного плавання;
     2) заяву  оператора  лінійних перевезень про реєстрацію лінії 
закордонного  плавання,  у  якій  зазначаються:   обов\’язкові   та 
факультативні   морські   порти   заходження  судноплавної  лінії; 
вантажі, заплановані для перевезення на суднах лінії; розклад руху 
суден  на  лінії  або  періодичність  заходження  до  обов\’язкових 
торговельних портів України;  тип  (назва)  конкретних  суден  або 
кількість суден конкретного типу, які закріплені для роботи на цій 
лінії;   найменування   оператора   лінійних   перевезень,    його 
місцезнаходження   (поштова   адреса,  телефон,  факс,  електронна 
пошта);  найменування  морського  агента,  його   місцезнаходження 
(поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта).
     До заяви   додаються   такі   документи:   техніко-економічне 
обґрунтування   оператора  лінійних  перевезень  щодо  можливостей 
роботи  судноплавної  лінії,  погоджене  з   начальником   кожного 
українського   обов\’язкового   порту  заходження  лінійних  суден; 
довідка  начальника  кожного  обов\’язкового  порту   України   про 
здійснені   суднозаходження   та   перевезення   вантажів  суднами 
оператора лінійних перевезень; угода про роботу лінії закордонного 
плавання відповідно до пункту 2.5 цієї Інструкції;
     3) погодження  підприємства,  що  справляє  лоцманський  збір 
відповідно до пунктів 20 та 21 Зборів і плати ( z0374-96 ). 
     3.2. Документи  для  реєстрації  лінії  закордонного плавання 
подаються  в  оригіналах  і  розглядаються  Укрморрічінспекцією  у 
десятиденний   строк   з   дня   присвоєння   документам  вхідного 
реєстраційного номера Укрморрічінспекції. 
     3.3. Якщо надані документи  підтверджують  усі  ознаки  лінії 
закордонного  плавання,  зазначені  в абзацах другому – четвертому 
пункту  1.3  цієї  Інструкції,  Укрморрічінспекція  видає  кожному 
українському  обов\’язковому  порту  заходження  підтвердження  про 
реєстрацію лінії закордонного плавання (далі –  Підтвердження)  за 
формою  згідно  з  додатком.  Підтвердження  друкується  на бланку 
Державної  інспекції  України  з безпеки на морському та річковому 
транспорті.
     У Підтвердженні  обов\’язково зазначаються такі дані:  перелік 
обов\’язкових та факультативних  портів  судноплавної  лінії,  види 
вантажів,   тип   (назва)   судна   (суден)  або  судна-субституту 
(суден-субститутів), назва    оператора    лінійних    перевезень, 
найменування   морського   агента,   місто  реєстрації  агента  на 
території  України,  дата,  номер  реєстрації  лінії  закордонного 
плавання  Укрморрічінспекцією,  назва  лінії, мінімальна кількість 
суднозаходжень  до  обов\’язкового  українського  порту  заходження 
щомісяця під час виконання лінійних рейсів. 
     3.4. Дія  Підтвердження  поширюється  тільки  на юридичних та 
фізичних осіб, які визначені в такому Підтвердженні. 
     3.5. У   разі   потреби   копія    Підтвердження    надається 
заінтересованим організаціям. 
     3.6. Строк дії Підтвердження – один рік з дня його видачі. 
     3.7. Після  закінчення  строку  дії Підтвердження чи внесення 
змін до чинного Підтвердження оператор лінійних перевезень повинен 
отримати   нове   Підтвердження   в  порядку,  передбаченому  цією 
Інструкцією.  Отримання нового Підтвердження не  потрібне  у  разі 
збільшення     оператором     лінійних     перевезень    кількості 
суднозаходжень. 
     3.8. У разі подання документів для отримання Підтвердження на 
новий  строк  до  Укрморрічінспекції  замість техніко-економічного 
обґрунтування щодо можливостей роботи судноплавної лінії подається 
звіт  про  роботу  цієї  лінії  закордонного  плавання  за час дії 
попереднього  Підтвердження,  підготовлений  оператором   лінійних 
перевезень  та  погоджений начальником кожного обов\’язкового порту 
заходження в Україні. 
     3.9.  Рішення  Укрморрічінспекції  про  відмову  в реєстрації 
лінії  закордонного  плавання  з  причини  невиконання  оператором 
лінійних  перевезень  вимог  пунктів 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 
3.8   цієї   Інструкції   може   бути   оскаржене   відповідно  до 
законодавства України. 
     3.10. Дія Підтвердження поширюється на  судна,  що  виконують 
рейси на лінії за розкладом руху, або заявлені оператором лінійних 
перевезень судна-субститути, які виконують перевезення за лінійним 
розкладом. 
             IV. Порядок припинення дії Підтвердження 
     4.1.  Дія  Підтвердження може припинятися Укрморрічінспекцією 
раніше однорічного терміну  в  разі:  втрати  лінією  ознак  лінії 
закордонного   плавання;   порушення  вимог  цієї  Інструкції;  за 
ініціативою начальника обов\’язкового українського порту заходження 
судноплавної лінії. 
     4.2.  У  разі припинення дії Підтвердження Укрморрічінспекція 
інформує про це в письмовій формі оператора  лінійних  перевезень, 
начальника   кожного   порту   заходження  судноплавної  лінії  та 
підприємство,  що справляє лоцманський збір відповідно до  пунктів 
20  та  21  Зборів  і плати ( z0374-96 ),  на території України за 
десять робочих днів до припинення дії Підтвердження. 
     4.3. У  разі  невиконання  оператором   лінійних   перевезень 
зареєстрованої    мінімальної    кількості    суднозаходжень    до 
обов\’язкового порту України протягом кварталу  через  форс-мажорні 
обставини  (з  льодових,  погодних та інших причин) оператор лінії 
закордонного плавання або адміністрація обов\’язкового українського 
порту  заходження  в  триденний  термін  після закінчення звітного 
кварталу надають до Укрморрічінспекції документи, що підтверджують 
такі  форс-мажорні  обставини,  та клопотання щодо продовження дії 
Підтвердження.  Укрморрічінспекція  у  п\’ятиденний строк розглядає 
підтверджувальні документи та приймає рішення щодо продовження дії 
Підтвердження. 
       V. Контроль та нагляд за роботою судноплавних ліній 
     5.1. Начальники  морських  торговельних   портів   здійснюють 
контроль  та  нагляд за виконанням операторами лінійних перевезень 
та лінійними суднами вимог  цієї  Інструкції  та  відповідають  за 
безпідставне надання     знижок     відповідно     до    Положення 
( 1544-2000-п ) та Зборів і плати ( z0374-96 ). 
     5.2. Контроль за дотриманням портами та операторами  лінійних 
перевезень   умов   функціонування   ліній  закордонного  плавання 
здійснює Укрморрічінспекція. 
     5.3. Оператор лінійних  перевезень  за  три  робочих  дні  до 
закінчення  кожного  кварталу  подає до Укрморрічінспекції розклад 
руху суден на лінії на наступний квартал (періодичність заходження 
до  обов\’язкових  (факультативних) українських портів заходження), 
погоджений    з   начальниками   українських   портів   заходження 
судноплавної лінії. 
     5.4. Оператор  лінійних  перевезень щокварталу до 15-го числа 
місяця,   наступного   за   звітним   кварталом,    надсилає    до 
Укрморрічінспекції  інформацію  про  виконання  графіка заходження 
суден  до  українських  портів  заходження  судноплавної  лінії та 
виконані   ними   обсяги   перевезень,  погоджену  з  начальниками 
українських портів заходження судноплавної лінії. 

Read More